Dagligdagen og struktur

På Skanderborg STU er der en enkel og overskuelig struktur, med bedst mulig forudsætning for en tæt og tryg relation mellem de unge og undervisere.  

De unge inddeles i grupper ud fra en forudgående vurdering af den enkeltes læringsstil og evner til at modtage undervisning på forskellig vis, samt mulige diagnoser. Omdrejningspunktet er sammensætningen i klassen ud fra kognitive evner og sociale relationer, med bedst mulig harmoni i den enkelte klasse og blandet i alder. Fokus er på trivsel og at den unge kan se sig selv som en del af klassefællesskabet.

Der er 2-3 pædagoger tilknyttet hver gruppe, der i samarbejde med lærerne planlægger og varetager undervisningen i gruppen, dette sikrer at underviserne får grundigt kendskab til de unge, ligesom de unge bliver mere trygge i relationen til de nære undervisere. Gruppen er udgangspunktet for det sociale liv og alle basisfag, samt det personlige forhold mellem undervisere og de unge.

Hver ung får tildelt en kontaktpædagog som er tovholder i den unges STU forløb og er ansvarlig for trivselssamtaler, forløbsplan, forældresamarbejde, statusmøder og samarbejde med eksterne. En af de fast tilknyttede pædagoger varetager praktikvejledning i gruppen.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den unges overordnede UU-mål og deres faglige niveau. Der er en stor grad af fleksibilitet for at værkstedsfag og boglige fag kan fylde både formiddag og eftermiddag da undervisningen tilrettelægges individuelt og efter den enkelte elevs forløbsplan.

Der tilbydes et varieret og bredt udvalg af fag, der tilgodeser den unges faglige, personlige og sociale udvikling samt giver den unge mulighed for at være medbestemmende i valg af fag.

I løbet af undervisningsdagen er der morgenmad og frokost til alle. Der lægges vægt på sund, grøn og varieret mad, som inspirerer de unge og tager hensyn til deres økonomi nu og fremadrettet. Måltiderne er det fællesmødested for eleverne og undervisere i løbet af en skoledag, her opstår nye venskaber og relationer på tværs af grupperne.